Jirapa

Yizie Wikipiideɛ

Gyerɛbaa e la a paaloŋ 11 na kaŋ naŋ poɔ mɛ a Ɔpawɛɛse paaloŋ. O da poɔ la a saŋa na Gyerɛbaa-Labusie paaloŋ poɔ te ta saŋa na ba naŋ wɛle o ka o are o yoŋ 2008 poɔ. Ba da zɛge o la ka o e menesepale 2018 poɔ. Gyerebaalɛɛ e la Dagaaba ka a ba kɔkɔre e Dagaare. Ba boɔlɔ la a Teŋa Gyerɛbaa bonso, a ba saakomamine da wa zeŋ peɛle la baa kaŋa naŋ taa moɔ mine ba naŋ boɔlɔ gyerɛ. Ba naŋ da zeŋ a gyerɛ baaŋ la so so ka ba boɔlɔ a paaloŋ Gyerɛbaa.

Gyerebaalɛɛ tonnɔɛ[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Sɛre ka Nasatoma wa, Gyerebaalɛɛ taa la tonnɔɛ yaga te seŋ guoluu, kuribu, koɔbo, meɛbo ane bompurimo purimo naŋkoɔroŋ. Kyɛ a ama poɔ koɔbo ane guoluu la a ba tonnɔ-nimizeɛ.

Gyerebaalɛɛ boŋkoɔre ne doguoli[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Gyerebaalɛɛ koɔrɔ la boma yaga ka a mine la; kamaana, simie, bɔŋ, gɔŋo, zeɛ, sensuolii, mui, daŋgele, waare, seŋkãã, peɛrɛ, sensɔbɔ, sɛremaane, saaloŋ, kɔmmi-ɔɔre, kyɛrɛ ane a mine kaŋ.

Ba maŋ la guoli la donne meŋ te seŋ; boore, peere, nii, dobaare, noore, kpinni, bonni, bɔbɔrre, naŋmam, kolkolli, baare, kɔkɔlle ane a mine.

Noba fee lɛ la maŋ kɔ bee guoli a boma ama koɔroo eŋa. Ba bɛroŋ zaa maŋ kɔ la bee guoli diibu eŋɛ kyɛ ka a wa moɔ ka ba de belaa gaa ne daa te koɔre.

Gyerɛbaa paaloŋ Tenne[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Tenne yaga be la a Gyerɛbaa paaloŋ poɔ ka a mine la ama; Sagebaaloŋ, Tampaala, Yibile , Zoo, Kunkyene, Bombaa, Pizie, Gbare, Konkuo, Wuoyiri, Zakpaayiri, Piiyiri, Moyiri, Baazu, Talagono, Siiri, Ŋmenkyagyiri, Zokyere, Duori, Tikpe, Konzokalaa, Guo, Tankore, Ankoyiri, Tizza, Sigri, Zempenne, Kyepore, Hain, Ullo, Kogri, Ul-kpong, Gozu, Tampoe, Vapuo, Akoro Sanwee, Nyene, Nyenvaare, Zage, Zaguo