Vare le yelbulo

Ŋmarebiri

Yizie Wikipiideɛ

Dagaaba peɛkpɛsagamapoɔ wuli ba la ŋmarebie mine waaloŋ ane a arebo naŋ ba yi a taaba zuiŋ so ka ba ko a yoe. A mine la ama.

Zinyaakyeŋkyoɔlaa.[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Zinyaakyeŋkyoɔlaa e la ŋmarebiri boŋyeni. O maŋ puri saa la zinyaa- paalaa saŋ sapareŋ. O veɛloŋ maŋ e la kyololo gaŋ la ŋmaraa vrɛloŋ.

Ba Ne Ŋmaaŋa Ne Pɔɔnyaŋaa.[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Baa ne ŋmaaŋa ne pɔɔnyaŋaa e la ŋmarebi- bilii mine ata. A maŋ kpɛ are la ŋmarbi- bɛrɛ mine anaare poɔ a sazuŋ. Wagere kaŋa a puri saa la a saluoni sapareŋ bee a saluoni poziŋtaa bee ŋmenaa kpeɛbo zie. Baa ne ŋmaaŋa ne pɔɔnyaŋaa pare la, pɔɔnyaŋaa la taa o baa gaane weɛ te nyɛ ŋmaaŋa a suuro a baa enɛ a ŋmaaŋa ka o nyɔge a ŋmaaŋa ko o.

Tɔɔralagane.[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Tɔɔralagane e ŋmarebie apoi. A maŋ puri la luo seŋ. Ata maŋ be la anaare puliŋ. A pare la, dɔɔnyaŋa la nyuuro o tɔɔlaa. A ŋmarebie anaare e la tɔɔlaa, ka ayi e a tɔɔlaa zuuri kyɛ ka a boyeni na paa e a dɔɔnyaŋaa naŋ ziŋ kyɛ nyuuro o tɔɔlaa.