Dagaare

Yizie Wikipiideɛ

 

  • A bie ama boɔloo ane lɛ anaŋ naŋ voonoo: ⟨à è ɛ̀ ì ɩ̀ ò ɔ̀ ù ʋ̀⟩ ;
  • A bie naŋ maŋ sagra kpeɛŋaa: ⟨á é ɛ́ í ɩ́ ó ɔ́ ú ʋ́⟩ ;
  • Anaŋ meŋ naŋ naŋ sagra a zele soga poɔŋ.

Nyɔ-eremɛ ne nyɔ-eɛroŋ sɛgebinyaane bee voonebinyaane.

Dagaare alphabet (Ghana)
Uppercase
A B D E Ɛ F G H I J K L M N Ŋ O Ɔ P R S T U V W Y Z
Lowercase
a b d e ɛ f g h i j k l m n ŋ o ɔ p r s t u v w y z

Voonebie Tutaaloŋ "Phonology"[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Voonebidaare ane Voonebinyaane naŋ naŋ voono a Dagaare Kɔkɔreŋ poɔŋ.

Voonebinyaane "Vowels"[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Niŋɛ Soga puoriŋ
Close i u
Near-close ɪ ʊ
Close-mid e o
Open-mid ɛ ɔ
Open a
Labial Alveolar Palatal Velar Labio-<br id="mwAWE"><br>velar Glottal
Plosive/

Affricate
voiceless p t t͡ɕ k k͡p ʔ
voiced b d d͡ʑ ɡ ɡ͡b
Fricative voiceless f s h
voiced v z
glottalized ˀh
Nasal plain m n ɲ ŋ ŋ͡m
glottalized ˀm
Lateral plain l
glottalized ˀl
Approximant j w

Allophones of /d, ɡ/ include [r, ɣ~ɡ̆].

Kɔkɔre Merɛ[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Voonoo"Tone"[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Dagaare eɛ kɔkɔre maŋ e bone bee Kɔkɔre naŋ voona ka yelbo poɔ pãã la, gbɛɛ yaga yaga o maŋ sagra la kpeɛŋaa. A Kɔkɔre taa la merɛ; anaŋ la a Kɔkɔre sɛgebo merɛŋ ane a begɛ.

Yelbie Maaloŋ Tɔna[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Bà „to fix the ground“[1]

 

Kɔkɔre Begɛ bee Merɛ[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

  

Yuori Yelbie zagere[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Yuori Yelbie Gaŋgyereŋ Singular Form Noun Stem Plural Form
Class I [-Vocal] [-bɔ']
(+human cl.) pɔ'ɤɔ' ('woman') pɔ'g- pɔ'ɤíbɔ' ('women')
Class II [-Vocal] [-rí]
IIa [-é] [-rí]
bìé ('child') bì- bíírí ('children')
IIb [-ó] [-rí]
dùó ('pig') dò- dòrí ('pigs')
IIc [-í] [-rí]
síɤí ('hut') síg- síɤrí ('huts')
Class III [-í] [-Vocal]
IIIa [-í] [-é]
gyìlí ('xylophone') gyìl- gyìlé ('xylophones')
IIIb [-í] [-ɔ']
pɔ'lí ('path') pɔ'- pɔ'lɔ' ('paths')
IIIc [-í] [-á]
váálí ('rubbish') váál- váálá ('rubbish')
Class IV [-rʊʊ] [-rì]
pírʊʊ ('sheep') pí- píírì ('sheep')
Class V [-∅] [-rí]
túú ('forest') tùù- túúrí ('forest')
Class VI [-rì] [-Vocal]
VIa [-rì] [-è]
bírì ('seed') bí- bíè ('seeds')
VIb [-rí] [-ó]
tóórí ('ear') tóó- tòbó ('ears')
VIc [-rí] [-á]
yàgrí ('cheek') yàg- yàɤá ('cheeks')
Class VII Nasal+Vocal Nasal+Vocal
VIIa [-ní] [-mà]
gání ('book') gán- gámà ('books')
VIIb [-mʊ] [-má]
táamʊ ('bow') tàn- támá ('bows')
VIIc [-ŋé] [-ní]
bìŋé ('pen') bìŋ- bìnní ('pens')
VIId [-ŋó] [-ní]
bòŋó ('donkey') bòŋ- bònní ('donkeys')
VIIe [-] [-nɛɛ]
-count plurals dɑ̃ɑ̃' ('pito') dɑ̃ɑ̃'- dɑ̃ɑ̃'nɛɛ ('pito')
Class VIII [-áá] [-í]
gbíŋgbíláá ('drying spot') gbígbíl- gbíŋgbíllí ('drying spots')
Class IX [-ù] (no plural)
(derived n.) Dúóù ('climbing') dó-
Class X (no singular) [-úŋ]
bùùl- búúlúŋ ('porridge')

Yo-leɛrɛ[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Yo-leɛrɛ[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Dagaare, yo-leɛrɛ yelbie maŋ eɛ yelbie baŋ na maŋ are ko yuori yelbie poɔ, a meŋ maŋ wulo tɛɛtɛɛloŋ nensaalba poɔŋ.

Subject (Nom) Object (Acc)
Weak Form Strong Form
(human)
1st SG n maa ma
2nd SG fo foo fo
3rd SG o onɔ o
1st PL te tenee te
2nd PL yɛnee
3rd PL ba bana ba
(non-human)
3rd PL a ana a

Yo-leɛre Saane[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

A meŋ maŋ wuli la yelluŋ bee yelbie aŋa meŋɛ bee meŋɛ tɔr yelyenaa meŋ e menne bee menne tɔr meŋ wulo yagroŋ.

Weak reflexive pronouns Strong reflexive pronouns
n mengɛ (tɔr) ('myself') maa mengɛ ('me, myself')
fo mengɛ (tɔr) ('yourself') foo mengɛ ('you, yourself')
o mengɛ (tɔr) ('him-/herself') onɔ mengɛ ('s/he, him-/herself')
te menne (tɔr) ('ourselves') tenee menne ('we, ourselves')
yɛ menne (tɔr) ('yourselves') yɛnee menne ('you, yourselves')
ba menne (tɔr) ('themselves') bana menne ('they, themselves')
a menne (tɔr) ('themselves', non-human) ana menne ('they, themselves', non-human)

De-koobu Yo-leɛre[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Dagaare, te seŋ tɔ, tɔ soba, taa ane taaba.  

Sooroo yo-leɛre[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Dagaare Bɔrefɔ
bong, boluu what
boo which one, which of them
baboo, babobo which of them (human)
aboo, abobo which of them (non-human)
ang who (human, singular)
ang mine who (human, plural)

Sooba yo-leɛrɛ[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Mannoo Yo-leɛrɛYo-leɛrɛ[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

Sommo Yizie[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

  1. Tɛmpileti:Cite book